Hoppa till huvudinnehållet

F1A5037 Arkitekturens historiografi 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5037 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av fem seminarier organiserade kring centrala begrepp, metoder och referenser inom arkitekturens historiografi. Utöver detta genomförs två fördjupningsuppgifter: ett referat av en central historisk fallstudie, och en uppsats i vilken en självständig tillämpning av ämnesinriktningen utvecklas i relation till studentens egna planerade eller pågående forskningsprojekt.Fördjupningsuppgift och uppsats handleds i grupp och/eller individuellt och redovisas vid en avslutande genomgång.

Lärandemål

Inrikningskursen i Arkitekturens Historiografi syftar till

  • Att introducera grundläggande koncept, metoder och referenser inom Arkitekturens Historiografi.
  • Att fördjupa studiet av ett centralt verk inom ämnesområdet.
  • Att i uppsatsform utveckla en tillämpning av Arkitekturens Historiografi i relation till ett eget planerat eller pågående forskningsprojekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom deltagande i seminarier samt genom inlämningsuppgifter, presentationer, och uppsatsskrivande. Samtliga examinerade moment måste fullföljas för godkännande av kursen. Specifika kriterier i samband med att kursomgång utlyses. Kursen ges betygen godkänt/Icke godkänt (P/F). Examinator för varje enskild kursomgång framgår av kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb F1A5037

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning