Hoppa till huvudinnehållet

F1A5039 Kritiska studier i arkitektur 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5039 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av fem seminarier organiserade kring centrala begrepp, metoder och referenser inom kritiska studier i arkitektur. Utöver detta genomförs två fördjupningsuppgifter, dels ett referat av ett centralt verk (som studenten väljer från aktuell litteraturlista), dels en uppsats i vilken en självständig tillämpning av ämnesinriktningen utvecklas i relation till studentens egna planerade eller pågående forsknngsprojekt. Fördjupningsuppgift och uppsats handleds i grupp och/eller individuellt och redovisas vid en avslutande genomgång.

Lärandemål

Inriktningskursen Kritiska studier i arkitektur syftar till:

 • Att introducera grundläggande begrepp, metoder och referenser inom kritiska studier i arkitektur.
 • Att fördjupa studiet av ett centralt verk inom ämnesinriktningen
 • Att i uppsatsform utveckla en tillämpning av kritiska studier i relation tilll ett eget planerat eller pågående forskningsprojekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur annonseras i kurs-PM i samband med att kursen ges.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  Examination
  Kursen examineras genom deltagande i seminarier samt genom inlämningsuppgifter, presentationer, och uppsatsskrivande. Samtliga examinerande moment måste fullföljas för godkännande av kursen. Specifika kriterier anslås i samband med att kursomgång utlyses. Kursen ges betygen godkänt/icke godkänt (P/F). Examinator för varje enskild kursomgång faställs i Kurs-PM.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  Huvudområde

  Denna kurs tillhör inget huvudområde.

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning