Hoppa till huvudinnehållet

F1A5047 Individuell projektkurs: Arkitektur 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5047 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Målet med kursen är att utveckla den forskarstuderandes kunskap om och i att genomföra forskningsstudier i projektform, att utveckla förmågan att precisera och definiera projekt i förhållande till en forskningsfråga och att utveckla kunskapen om hur projektarbete faller in i forskningspraktiken. Kursen består av ett projektarbete som innefattar plaering, beskrivning, genomförande och reflektion av forskning i projektformat, till exempel research by design eller konstnärliga metoder men också andra typer av projekt kan förekomma. Inom ramen för kursen diskuteras projektarbetets förhållande till forskningsmetodik och vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter kursen skall den forskarstuderande kunna

 • Planera och genomföra forskningsarbete i projektform
 • Definiera och precisera projekt i förhållande till en forskningsfråga
 • Avgränsa forskningsfrågor samt arbetsinsats efter projektstorlek
 • Tillämpa teoretisk forskningsmetodförståelse i konkret projektform
 • Utifrån ett begränsat projekt analysera resultat och produktion för teoretisk vidarearbetning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur annonseras i kurs-PM i samband med att kursen ges.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  Examination
  Den huvudsakliga examinationen sker genom projektets redovisning, men också genom handledningsdiskussioner under projektets gång. Examinationen innehåller också skriftliga delar. Den omfattning som studenten arbetar med kursen skall motsvara poängtalet och arbetsinsatsens omfattning skall vara bestämd i förväg. Kursen ges betyg godkänt/icke godkänt (P/F).

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Meike Schalk

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

  Huvudområde

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning