F1D5301 Strömningslära 7,5 hp

Fluid Mechanics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Strömningsrelaterade frågor behandlas utifrån relevansen för:

 • Byggnadsventilation
 • Luftspridning i byggnader
 • Tryckfördelning över byggnadens skal
 • Byggnadstäthet och infiltration
 • Uppvärmning/komfortkyla i byggnader
 • Bioklimatiska metoder (naturlig ventilation, passiv uppvärmning/kylning mm)
 • Inneklimatkvalitet
 • Energi- och resurseffektivitet
 • Byggnadsprestanda i systemperspektiv

Lärandemål *

Kursens mål är att förmedla en djupare matematisk och fysikalisk förståelse av strömningsprocesser med relevans för inomhusklimatet, med fokus på luftrörelser och luftdistribution i byggnader (t ex naturlig och mekanisk ventilation, luftvärme mm) samt strömningsprocesser med relevans för uppvärmning, komfortkylning, varmvattenberedning samt andra installationstekniska funktioner. Frågeställningarna behandlas mot bakgrund av det övergripande målet att uppnå hög resurseffektivitet (energi, vatten mm), hög kvalitet på inneklimatet, hög brukarnöjdhet, samt optimal byggnadsprestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång och meddelas i kursprogrammet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

G

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ivo Martinac

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac (im@kth.se)

Övrig information

Denna kurs är nedlagd och ersatt med FAF3501 Strömningslära 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader