Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan F1D5307 (VT 2018–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Installationstekniska (klimattekniska) tillämpningar behandlas utifrån relevansen för:

  • Lågenergibyggnader/högpresterande byggnader (t ex byggnader med nära-noll eller plusenergiprestanda)
  • Kontorslokaler
  • Bostäder
  • Sjukhus, skolor och andra specifika miljöer

Lärandemål

Kursens mål är att förmedla en djupare förståelse om installations- och energisystem som används för att åstadkomma ett bra inomhusklimat i specifika kategorier av byggnader, med fokus på ventilation, uppvärmning/komfortkyla, belysning och akustik. Frågeställningarna behandlas mot bakgrund av det övergripande målet att uppnå hög resurseffektivitet (energi, vatten mm), hög kvalitet på inneklimatet, hög brukarnöjdhet, samt optimal byggnadsprestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande och en grundkurs inom inneklimat/energisystem/installationsteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång och meddelas i kursprogrammet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ivo Martinac

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac (im@kth.se)

Övrig information

Denna kurs är nedlagd och ersatt med FAF3506 Klimatteknik, tillämpningar 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader