Hoppa till huvudinnehållet

F1F5320 Topics in Housing and Real Estate Economics 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1F5320 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen ingår att aktivt delta i minst 15 seminarier på institutionen, eller motsvarande för studenter som inte sitter på institutionen, samt presentera egna uppsatser minst 2 gånger.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenten en breddning av kunskaperna och träning att presentera vetenskapliga uppsatser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Aktivt deltagande och egna presentationer.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande och godkända presentationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Svante Mandell

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans