Hoppa till huvudinnehållet

F1N5307 Spelteori tillämpad inom fastighetsekonomi 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1N5307 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp och resultat i spelteori.

Applikationer på t.ex. mäklare - kundrelationer, relationer mellan fastighetsutvecklare och markägare, relationen mellan entreprenör och kund i byggprojekt och mellan kommuner och en fastighetsutvecklare / markägare.

Lärandemål

 Det främsta syftet med denna kurs är att beskriva och analysera hur spelteori har använts och kan användas inom fastighetsekonomisk forskning (eller inom närliggande områden).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gibbons R "Game theory for applied economists" Princeton University Press eller motsvarande litteratur.
Artiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen.
Aktivt deltagande och presentation i seminarier.
Uppsats med analys av utvalda artiklar.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen.
Aktivt deltagande och presentation i seminarier.
Uppsats med analys av utvalda artiklar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Svante Mandell

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Lind, hans.lind@abe.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans