Hoppa till huvudinnehållet

F1N5310 Kvantitativa metoder, strukturekvationsmodellering LISREL 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan F1N5310 (HT 2006–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att fokusera på hur kvantiativa metoder kan användas för att utveckla teori inom företagsekonomi. För att få en djup förståelse av hur ett arbete med kvantitativa metoder utförs kommer LISREL-metoden att studeras. Processen av databehandling från rådata till färdig strukturmodell behandlas. Tonvikten kommer att ligga på hur LISREL-metoden kan användas som ett hjälpmedel för att utveckla teori. Kursen tillämpar en avancerad statistisk teknik för att utveckla begrepp och teori. Detta sker genom att man går igenom konkreta exempel där statistiska resultat och teoretiska föreställningar utvecklas i en interaktiv process som resulterar i tankar som håller för publicering i internationella forskningsartiklar. För att ge kursdeltagaren en helhetssyn på forskningsprocessen från idé till färdig artikel kommer även reviewprocessen att behandlas.

Lärandemål

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av hur kvantitativa metoder används i företagsekonomi, genom förståelse för hur LISREL-metoden används för att utveckla teori i företagsekonomisk forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av individuella arbetsuppgifter, individuell uppsats och presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans