F4H5922 Makromodellering av Metallurgiska processer II 9,0 hp

Macro Modelling of Metallurgical Processes II

Uppbyggnaden av en matematisk modell inklusive antaganden, ekvationer, gränsvillkor och konvergenskriteria. Noggrannhet, accelerering av lösning, känslighetsanalys, finita differens samt finita volym modeller, implicita och explicita modeller. Möjligheter att verifiera simuleringsresultat med experiment. Exempel på makromodellering av metallurgiska processer.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Uppbyggnaden av en matematisk modell inklusive antaganden, ekvationer, gränsvillkor och konvergenskriteria. Noggrannhet, accelerering av lösning, känslighetsanalys, finita differens samt finita volym modeller, implicita och explicita modeller. Möjligheter att verifiera simuleringsresultat med experiment. Exempel på makromodellering av metallurgiska processer.

Lärandemål *

Att erhålla en fördjupad kunskap om matematisk modellering inkluderande uppbyggandet och verifiering av en modell. Fokus på makromodellering av metallurgiska processer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till forskarutbildning - MH2039 Processteknik eller en liknande kunskap som är erhållen i andra kurser samt en grundläggande kurs gällande transportfenomen, motsvarande MH1018 Transportfenomen.

Rekommenderade förkunskaper

MH2039 Processteknik eller en liknande kunskap som är erhållen i andra kurser samt en grundläggande kurs gällande transportfenomen, motsvarande MH1018 Transportfenomen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eget utvecklat material samt journalartiklar som delas ut i samband med kurs.

Examination och slutförande

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektuppgift (6 p)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Pär Jönsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Pär Jönsson (parj@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Materialvetenskap