Hoppa till huvudinnehållet

FAD3100 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i konst, teknik och design 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAD3100 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse av vetenskapsteori och forskningsmetod utifrån ett kulturellt perspektiv och i relation till olika former av kunskap. Fokus ligger på reflexiv, kritisk och kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Föreställningar om paradigmskiften, väsentliga skillnader mellan olika vetenskapliga traditioner, samt trans- och interdisciplinär forskning framställs med särskild relevans för doktorander verksamma inom praktikbaserad och konstnärlig forskning samt inom designforskning. Genom föreläsningar och litteraturseminarier ger kursen ger en god förståelse av vetenskapsteoretiska nyckelbegrepp – såsom epistemologi, ontologi och metodologi – och om förhållandet mellan forskningsfråga, metod, syfte och resultat. Med särskild inriktning på social komplexitet och med fokus på “illa avgränsade” och svårdefinierade fall ger kursen avancerade insikter i samtida reflexivt och kritiskt metodologiskt tänkande, kvalitativa och innovativa metoder, och performativa forskningspraktiker. Historiska exempel och centrala filosofiska källor kombineras med samtida tänkande inom olika vetenskapliga områden som kännetecknas av en kritisk, experimentell och reflexiv hållning. Kursen ger studenten verktyg att reflektera över sin egen position i förhållande till etablerade vetenskapliga traditioner och att kritiskt resonera kring problemen och möjligheterna, liksom över de kunskapsteoretiska och etiska dimensionerna, i det egna doktorandprojektet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Redogöra för och reflektera över grundläggande vetenskapsteoretiska principer i relation till metodfrågor 

Redogöra för och reflektera över kunskapsbegreppet i relation till praktisk forskning

Redogöra för de huvudsakliga traditionerna inom kvalitativ forskning och resonera kritiskt kring metodernas användbarhet i förhållande till ämne, syfte och resultat

Redogöra för innebörden av paradigmskiften, trans- och interdisciplinär forskning, och förhållandet mellan olika vetenskapliga traditioner

Kritiskt reflektera över hur social komplexitet påverkar forskningens förutsättningar, i allmänhet och i förhållande till ett specifikt område

Kritiskt reflektera över den egna forskningspraktikens kunskapsteoretiska och etiska dimensioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Masterexamen eller motsvarande kunskap inom teknik, konst eller design (såsom arkitektur, planering, ingenjör, design, konst eller hantverk) eller närliggande ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora. För att kursen ska hållas krävs ett minimum av 5 och ett maximum av 25 studenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen ger betygen godkänd eller icke-godkänd och examineras i två delar:

- deltagande i seminarier inkl. inlämningsuppgifter (4 hp)

- inlämning av uppsats av tillfredsställande kvalitet samt deltagande i avslutande uppsatsseminarium (3,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Meike Schalk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAD3100

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är obligatorisk för doktorander inom doktorandprogrammet konst, teknik och design

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning