Hoppa till huvudinnehållet

FAD3111 Individuell läskurs: konst, teknik och design 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAD3111 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en nogrann läsning av en uppsättning texter inom ett valt ämnesområde av vikt för forskning inom ämnet konst, teknik och design. Litteraturen bestäms i samråd med examinator i relation till kursens längd och med beaktande av erforderlig tid för de reflektiva och redovisande momenten. Läskursen kan samordnas som läsecirklar eller motsvarande.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna

• utförligt redogöra för en teoribildning, metod, diskurs, eller motsvarande för vilket kursinnehållet i den specifika kursomgången är utformat

• redogöra för kursinnehållets relation till forskning i övrigt

• föra en kritisk diskussion om relevansen för det egna forskningsarbetet

• i text eller annat för kursomgången fastställt medium presentera och diskutera kursinnehållet, dess styrkor och svagheter, samt i tillämpliga fall dess inbördes likheter och olikheter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Magisterexamen eller motsvarande kunskap inom teknik, konst eller design (såsom arkitektur, planering, ingenjör, design, konst eller hantverk) eller närliggande ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LIT1 - Litteraturuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examinationen består av uppföljning i olika former såsom genom skriftliga reflektioner, diskussioner och/eller seminarier, där examinator eller annan av examinator utsedd person diskuterar den lästa litteraturen med den forskarstuderande. Formerna för kunskapsredovisning fastställs i samband med kursomgången men inkluderar alltid ett skriftligt moment. Kursen ges betyg godkänt/icke godkänt (P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Meike Schalk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är valbar för doktorander inom doktorandprogrammet konst, teknik och design

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning