Hoppa till huvudinnehållet

FAD3114 Framställning och förmedling av konstnärlig forskning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAD3114 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen har som syfte att undersöka och utveckla innovativa strategier för att representera och förmedla forskningsresultat inom konst, teknik och design. Genom kritiska undersökningar av forskningens framställningsformer - i synnerhet inom konst, teknik och design - ger kursen stöd till studentens egen förmåga att utveckla specifika och ämnesrelaterade metoder för att presentera och förmedla det egna forskningsarbetet. Kursen söker utvidga referensramarna för hur kunskap kan representeras och förmedlas genom att överbrygga mellan akademisk forskning och metoder som används inom samtida konst och design. Kursen kombinerar visuell- och textanalys med platsbesök, föreläsingar och litteratur i enlighet med kursdeltagarnas intressen och infallsvinklar. Termer och begrepp som verk, form, gestalt, prototyp och modell kan diskuteras och relateras till en samtida diskurs om frågor om representation och kunskap inom konst, teknik och design, vilken ger kursdeltagare möjlighet att upprätta en medveten position i den egna praktiken.

Kursen fungerar som ett forum för diskussion och reflektion kring frågor om framställning och förmedling av kunskap i och genom konst, teknik och design. Den är uppbyggd av 4-5 moduler med fokus på de strategier och metodologier som är aktuella för kursens deltagare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna delta i en kvalificerad diskussion kring hur framställningen av forskning förhåller sig till normer, och om medlet eller formens betydelse för förmedlingen av kunskap, med särskilt fokus på forskning inom konst, teknik och design. Med anknytning till en kritisk diskurs kring frågor om representation ska studenten kunna bedöma och diskutera olika format för att framställa och förmedla sådan forskning med avseende på innehåll , metod och frågeställningar. Med utgångspunkt i den egna och övriga kursdeltagares praktik ska studenten kunna formulera - praktiskt och/eller teoretiskt - egna ställningstaganden kring hur forskning inom konst och design kan presenteras och förmedlas.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Masterexamen eller motsvarande kunskap inom teknik, konst eller design (såsom arkitektur, planering, ingenjör, design, konst eller hantverk) eller närliggande ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora. För att kursen ska hållas krävs ett minimum av 5 och ett maximum av 15 studenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras i två delar:

- deltagande i seminarier, presentationer och/eller workshops inkl. ev. inlämningsuppgifter (4 hp)
- inlämning av uppsats eller annan form av slutredovisning som presenteras vid ett avslutande examinationstillfälle (3,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Catarina Gabrielsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAD3114

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mathew Gregory

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning