Hoppa till huvudinnehållet

FAE3010 Miljögeokemi och ekoteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 programstuderande

Anmälningskod

51474

Rubriker med innehåll från kursplan FAE3010 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett seminarieprogram. Åtta seminarier ingår av vilka åtminstone sex måste fullföljas för att kunna få godkänt på kursen. Teman för seminarierna:

- Aktuella forskningstrender inom miljögeokemi och ekoteknik.

- Fastläggning av metaller och näringsämnen i jord och berg. Mekanismer och miljömässig relevans.

- Arsenik i grundvatten - en översikt.

- Ekoteknologiska metoder för passiv rening av avloppsvatten och av förorenat vatten.

- Utvärdering av mineralsammansättning genom röntgendiffraktion.

- Användning av röntgenabsorptionsspektroskopi för analys av speciering och strukturer.

- Geokemisk modellering; översikt över mjukvara för tolkning av kemiska data.

- Gästföreläsning inom ett utvalt område.

Mellan varje seminarium ska kursdeltagarna analysera vissa aspekter av varje föredrag. Varje seminarium avslutas med diskussion om föregående seminarium.

Övningar:

- Röntgendiffraktion - datainsamling och tolkning.

- Röntgenabsorptionsspektroskopi - grunderna i tolkning av EXAFS- och XANES-data.

- Specieringsmodellering med Visual MINTEQ.

Dessutom tillkommer en projektarbetesuppgift, i vilken kursdeltagarna förväntas använda någon av de tekniker som berörs på kursen för prover från eget forskningsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs, ska den forskarstuderande:

- kunna ge en översikt över aktuella forskningsteman och att diskutera de senaste rönen inom området miljögeokemi och ekoteknik.

- känna till principerna bakom viktiga metoder för kemisk karaktärisering av fasta prover, inklusive röntgendiffraktion och röntgenabsorptionsspektroskopi.

- kunna tolka och statistiskt bearbeta vattenkemiska data (fördelade i tid och/eller rum) på ett vetenskapligt korrekt sätt, med hjälp av t. ex. Excel eller kemiska jämviktsprogram.

- kunna diskutera hur man kan utforma forskningsprojekt som behandlar viktiga frågeställningar med moderna analys och resultattolkningstekniker.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Masterexamen i geo- eller miljövetenskaper. Kunskaper i grundläggande mark- eller vattenkemi rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen innehåller ett seminarieprogram. Åtta seminarier ingår av vilka åtminstone sex måste fullföljas för att kunna få godkänt på kursen. Teman för de sex seminarierna:

- Aktuella forskningstrender inom miljögeokemi och ekoteknik

- Fastläggning av metaller och näringsämnen i jord och berg. Mekanismer och miljömässig relevans.

- Arsenik i grundvatten - en översikt

- Ekoteknologiska metoder för passiv rening av avloppsvatten och av förorenat vatten.

- Utvärdering av mineralsammansättning genom röntgendiffraktion.

- Användning av röntgenabsorptionsspektroskopi för analys av speciering och strukturer

- Geokemisk modellering; översikt över mjukvara för tolkning av kemiska data.

- Gästföreläsning inom ett utvalt område

Mellan varje seminarium ska kursdeltagarna analysera vissa aspekter av varje föredrag. Varje seminarium avslutas med diskussion om föregående seminarium.

Övningar:

- Röntgendiffraktion - datainsamling och tolkning

- Röntgenabsorptionsspektroskopi - grunderna i tolkning av EXAFS- och XANES-data.

- Specieringsmodellering med Visual MINTEQ

Dessutom tillkommer en projektarbetesuppgift, i vilken kursdeltagarna förväntas använda någon av de tekniker som berörts på kursen för prover från eget forskningsprojekt.  

Forskningsartiklar, bokkapitel, utdrag från böcker. Detaljer annonseras innan kursstart.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsartiklar, bokkapitel, utdrag från böcker. Detaljer annonseras innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminariediskussioner, lösta övningsuppgifter, godkänd projektarbetesuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Prosun Bhattacharya (prosun@kth.se)

Övrig information

Aktivt deltagande i seminariediskussioner, lösta övningsuppgifter, godkänd projektarbetesuppgift

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik