FAE3010 Miljögeokemi och ekoteknik 7,5 hp

Environmental Geochemistry and Ecotechnology

Efter avslutad kurs, ska den forskarstuderande:

- kunna ge en översikt över aktuella forskningsteman och att diskutera de senaste rönen inom området miljögeokemi och ekoteknik

- känna till principerna bakom viktiga metoder för kemisk karaktärisering av fasta prover, inklusive röntgendiffraktion och röntgenabsorptionsspektroskopi.

- kunna tolka och statistiskt bearbeta vattenkemiska data (fördelade i tid och/eller rum) på ett vetenskapligt korrekt sätt, med hjälp av t.ex. Excel eller kemiska jämviktsprogram.

- kunna diskutera hur man kan utforma forskningsprojekt som behandlar viktiga frågeställningar med moderna analys- och resultattolkningstekniker.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innehåller ett seminarieprogram. Åtta seminarier ingår av vilka åtminstone sex måste fullföljas för att kunna få godkänt på kursen. Teman för seminarierna:

- Aktuella forskningstrender inom miljögeokemi och ekoteknik.

- Fastläggning av metaller och näringsämnen i jord och berg. Mekanismer och miljömässig relevans.

- Arsenik i grundvatten - en översikt.

- Ekoteknologiska metoder för passiv rening av avloppsvatten och av förorenat vatten.

- Utvärdering av mineralsammansättning genom röntgendiffraktion.

- Användning av röntgenabsorptionsspektroskopi för analys av speciering och strukturer.

- Geokemisk modellering; översikt över mjukvara för tolkning av kemiska data.

- Gästföreläsning inom ett utvalt område.

Mellan varje seminarium ska kursdeltagarna analysera vissa aspekter av varje föredrag. Varje seminarium avslutas med diskussion om föregående seminarium.

Övningar:

- Röntgendiffraktion - datainsamling och tolkning.

- Röntgenabsorptionsspektroskopi - grunderna i tolkning av EXAFS- och XANES-data.

- Specieringsmodellering med Visual MINTEQ.

Dessutom tillkommer en projektarbetesuppgift, i vilken kursdeltagarna förväntas använda någon av de tekniker som berörs på kursen för prover från eget forskningsprojekt.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs, ska den forskarstuderande:

- kunna ge en översikt över aktuella forskningsteman och att diskutera de senaste rönen inom området miljögeokemi och ekoteknik.

- känna till principerna bakom viktiga metoder för kemisk karaktärisering av fasta prover, inklusive röntgendiffraktion och röntgenabsorptionsspektroskopi.

- kunna tolka och statistiskt bearbeta vattenkemiska data (fördelade i tid och/eller rum) på ett vetenskapligt korrekt sätt, med hjälp av t. ex. Excel eller kemiska jämviktsprogram.

- kunna diskutera hur man kan utforma forskningsprojekt som behandlar viktiga frågeställningar med moderna analys och resultattolkningstekniker.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Masterexamen i geo- eller miljövetenskaper. Kunskaper i grundläggande mark- eller vattenkemi rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen innehåller ett seminarieprogram. Åtta seminarier ingår av vilka åtminstone sex måste fullföljas för att kunna få godkänt på kursen. Teman för de sex seminarierna:

- Aktuella forskningstrender inom miljögeokemi och ekoteknik

- Fastläggning av metaller och näringsämnen i jord och berg. Mekanismer och miljömässig relevans.

- Arsenik i grundvatten - en översikt

- Ekoteknologiska metoder för passiv rening av avloppsvatten och av förorenat vatten.

- Utvärdering av mineralsammansättning genom röntgendiffraktion.

- Användning av röntgenabsorptionsspektroskopi för analys av speciering och strukturer

- Geokemisk modellering; översikt över mjukvara för tolkning av kemiska data.

- Gästföreläsning inom ett utvalt område

Mellan varje seminarium ska kursdeltagarna analysera vissa aspekter av varje föredrag. Varje seminarium avslutas med diskussion om föregående seminarium.

Övningar:

- Röntgendiffraktion - datainsamling och tolkning

- Röntgenabsorptionsspektroskopi - grunderna i tolkning av EXAFS- och XANES-data.

- Specieringsmodellering med Visual MINTEQ

Dessutom tillkommer en projektarbetesuppgift, i vilken kursdeltagarna förväntas använda någon av de tekniker som berörts på kursen för prover från eget forskningsprojekt.  

Forskningsartiklar, bokkapitel, utdrag från böcker. Detaljer annonseras innan kursstart.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsartiklar, bokkapitel, utdrag från böcker. Detaljer annonseras innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Aktivt deltagande i seminariediskussioner, lösta övningsuppgifter, godkänd projektarbetesuppgift.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Prosun Bhattacharya

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Hållbarhet och miljöteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Prosun Bhattacharya (prosun@kth.se)

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  Aktivt deltagande i seminariediskussioner, lösta övningsuppgifter, godkänd projektarbetesuppgift

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik