FAE3011 Populärvetenskapling framställning 1,5 hp

Writing Popular Science Publications

Kursens mål är:

· Att ge studenten inblick i hur man skriver vetenskap på ett sätt som är intressant för allmänheten eller för barn

· Att utveckla elevernas förmåga att kritiskt utvärdera vad som är relevant när man skriver till personer som inte är experter på det vetenskapliga området.
• Att utveckla elevernas förmåga att presentera sitt vetenskapliga arbete på ett sätt som knyter samman det med vardagliga sociala och infrastrukturella problem. för att visa hur deras vetenskap är relevant för samhället.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innehåller definitionen av projektet. vad ska skrivas till vem och varför. Publikationens omfattning bör definieras och diskuteras med en rådgivare vid SEED. Manuskriptet måste skickas för intern granskning. När dokumentet publiceras ska det skickas till alla på institutionen och helst ska ett kort seminarium hållas på institutionens möte.

Dokumentation av kursen krävs.
Detta inkluderar:

 • En kopia av den populärvetenskapliga publikationen.
 • Dokumentation av diskussionerna med rådgivaren - hur har du bestämt ämnet och omfattningen av ämnet och varför du kände att du ville skriva publikationen.
 • En skriftlig diskussion om dina inlärningserfarenheter genom att skriva den populära publikationen jämfört med att skriva vetenskapliga artiklar.
 • Dokumentation av den tid du tillbringade på kursen, för 1,5 hp krävs minst 40 h arbete.

Lärandemål *

Kursens mål är:

 • Att ge studenten inblick i hur man skriver vetenskap på ett sätt som är intressant för allmänheten.
 • Att utveckla elevernas förmåga att kritiskt utvärdera vad som är relevant när man skriver till personer som inte är experter på det vetenskapliga området.
 • Att utveckla elevernas förmåga att presentera sitt vetenskapliga arbete på ett sätt som knyter samman det med vardagliga sociala och infrastrukturella problem. För att visa hur deras vetenskap är relevant för samhället.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Masterexamen i geovetenskap eller miljövetenskap. Grundläggande kunskap i markkemi eller vattenkemi rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen innehåller definitionen av projektet. vad ska skrivas till vem och varför Publikationens omfattning bör definieras och diskuteras med en rådgivare vid Institutionen för mark och vattenresurser. Manuskriptet måste skickas för intern peer review. När dokumentet publiceras ska det skickas till alla på institutionen och helst ett kort seminarium / kommentar på veckovårdsavdelningen.
Dokumentation av kursen krävs.
Detta inkluderar:
• En kopia av den populära publikationen.
• Dokumentation av diskussionerna med rådgivaren - hur har du bestämt ämnet och omfattningen av ämnet och varför du kände att du ville skriva publikationen.
• En skriftlig diskussion om dina inlärningserfarenheter genom att skriva den populära publikationen jämfört med att skriva vetenskapliga artiklar.
• Dokumentation av den tid du tillbringade på kursen, för 1,5 hp krävs minst 40 h arbete.
För att få 1,5 hp ska studenten ha arbetat minst 40 timmar med denna kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsartiklar, bokkapitel, utdrag från böcker. Detaljer annonseras innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktivt deltagande i seminariediskussioner, lösta övningsuppgifter, godkänd projektarbetsuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Elzbieta Plaza

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAE3011

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elzbieta Plaza (elap@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik