FAE3012 Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 1 1,5 hp

Presentation of Research at International Conferences, part 1

Alla forskningsstudenter uppmuntras till att närvara vid internationella konferenser och att presentera resultat från deras avhandling vid internationella konferenser. Det är också viktigt att informera kollegor vid institutionen för Mark- och Vattenteknik om din forskning, dels för att säkerställa en hög kvalitét på din presentation  samt för att informera kollegorna om att denna kurs har startats. Din presentation på en internationell konferens kan vara i form av en muntlig presentation eller en poster. Kursinnehållet är beskrivet i detalj i kursPM. Den innehåller förberedelse av din presentation, antingen muntlig eller poster, och genomgång av detta med en grupp av kollegor före din närvaro vid konferensen. En kort sammanfattning av konferensen och vad du har lärt dig ska meddelas vid ett institutionellt möte.

Förväntade inhämtade kunskaper -  Studenten ska lära sig vikten av att presentera deras forskning vid en internationell konferens. Studenterna kommer förhoppningsvis få erfarenhet av hur en konferens kan bistå med att utvidga deras nätverk av forskningskollegor inom deras specifika område. 

De kommer även att få kunskap i vad andra forskare aktivt arbetar med, forskning i framkant inom deras område.

De bör lära sig hur deras forskning passar in i den generella bilden av forskningen inom området och hur deras egna forskning kan komplettera andras forskning som aktivt genomförs inom området.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Alla forskningsstudenter uppmuntras till att närvara vid internationella konferenser och att presentera resultat från deras avhandling vid internationella konferenser. Det är också viktigt att informera kollegor vid institutionen om din forskning, dels för att säkerställa en hög kvalitét på din presentation samt för att informera kollegorna om att denna kurs har startats. Din presentation på en internationell konferens kan vara i form av en muntlig presentation eller en poster.

Kursinnehållet är beskrivet i detalj i kurs-PM. Den innehåller förberedelse av din presentation, antingen muntlig eller poster, och genomgång av detta med en grupp av kollegor före din närvaro vid konferensen. En kort sammanfattning av konferensen och vad du har lärt dig ska meddelas vid ett institutionellt möte.

Lärandemål *

Mål med kursen är:

 • Att lära sig vikten av att presentera forskning vid en internationell konferens. Studenterna kommer få erfarenhet av hur en konferens kan bistå med att utvidga deras nätverk av forskningskollegor inom deras specifika område. 
 • Att få kunskap i vad andra forskare aktivt arbetar med, forskning i framkant inom deras område.
 • Lära sig hur din forskning passar in i den generella bilden av forskningen inom området och hur din egen forskning kan komplettera andras forskning som aktivt genomförs inom området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av dokumentering av ditt arbete och tiden som avsatts till kursarbetet.

 • Förbereda en presentation eller en poster.
 • En reflektion över de kommentarer du fått från dina kollegor vid förberedelsen inför konferensen.
 • En kort skriven sammanfattning av konferensen och hur du gagnades av att närvara vid konferensen; kontakter du fick, återkopplingen du fick etc.
 • Diskussion gällande de problem du stött på och hur du hanterade dessa.
 • Din egna kritiska recension av ditt utförande; blev allt som du hade tänkt dig.
 • En reflektion över hur denna presentation skiljer sig från andra tidigare presentationer; använde du nya tekniker och om detta fungerade eller inte; skulle du göra något annorlunda om du fick en ny chans.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen innebär ett minimum av 40 timmar för 1,5 ECTS.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Elzbieta Plaza

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAE3012

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elzbieta Plaza (elap@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik