Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAE3013 Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 2 1,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (1,0 hp), P4 (0,5 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-06-03

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60867

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Kontaktperson

Elzbieta Plaza (elap@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FAE3013 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Alla forskningsstudenter uppmuntras till att närvara vid internationella konferenser och att presentera resultat från deras avhandling vid internationella konferenser. Det är också viktigt att informera kollegor vid institutionen för Mark- och Vattenteknik om din forskning, dels för att säkerställa en hög kvalitét på din presentation  samt för att informera kollegorna om att denna kurs har startats. Din presentation på en internationell konferens kan vara i form av en muntlig presentation eller en poster. Kursinnehållet är beskrivet i detalj i kursPM. Den innehåller förberedelse av din presentation, antingen muntlig eller poster, och genomgång av detta med en grupp av kollegor före din närvaro vid konferensen. En kort sammanfattning av konferensen och vad du har lärt dig ska meddelas vid ett institutionellt möte.

Förväntade inhämtade kunskaper -  Studenten ska lära sig vikten av att presentera deras forskning vid en internationell konferens. Studenterna kommer förhoppningsvis få erfarenhet av hur en konferens kan bistå med att utvidga deras nätverk av forskningskollegor inom deras specifika område. 

De kommer även att få kunskap i vad andra forskare aktivt arbetar med, forskning i framkant inom deras område.

De bör lära sig hur deras forskning passar in i den generella bilden av forskningen inom området och hur deras egna forskning kan komplettera andras forskning som aktivt genomförs inom området.

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till dr program i mark och vattenteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av dokumentering av ditt arbete och tiden som avsatts till kursarbetet.

•                     Förbereda en presentation eller en poster

•                     En reflektion över de kommentarer du fått från dina kollegor vid föreberedelsen inför konferensen.

•                     En kort skriven sammanfattning av konferensen och hur du gagnades av att närvara vid konferensen; kontakter du fick, återkopplingen du fick etc.

•                     Diskussion gällande de problem du stött på och hur du hanterade dessa.

•                     Din egna kritiska recension av ditt utförande; blev allt som du hade tänkt dig.

•                     En reflektion över hur denna presentation skiljer sig från andra tidigare presentationer; använde du nya tekniker och om detta fungerade eller inte; skulle du göra något annorlunda om du fick en ny chans.

Examinatorerna är programansvarig och biträdande programansvarig för dr program i Mark- och Vattenteknik.

Kursen innebär ett minimum av 40 timmar för 1,5 ECTS.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elzbieta Plaza (elap@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik