Hoppa till huvudinnehållet

FAF3008 Forskning inom byggvetenskapen 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAF3008 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudsyftet med denna kurs är att ge ett bredare perspektiv av och fördjupad förståelse för det egna forskningsområdet genom att ge en överblick över forskarutbildningsämnet Byggvetenskap, både den lokalt bedrivna och annan relevant svensk och internationell forskning. Kursen ska även öva generella färdigheter inom presentation och kommunikation av forskning samt ge förmåga att reflektera över dels etiska problemställningar i forskarens vardag, dels forskningens roll i samhället. Kursen består av fyra moment vilka har givits rubrikerna Byggvetenskap vid KTH, Forskning för hållbar samhällsutveckling, Vetenskaplig publicering och Etiska och rättsliga frågor i forskarvärlden.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • muntligt och skriftligt presentera egen forskning avpassat för målgrupper utanför den egna forskningsinriktningen
  • diskutera byggvetenskapliga forskningsresultat och deras betydelse för samhällets utveckling
  • kritiskt analysera och värdera tillämpade metoder och resultat från egna och andras vetenskapliga studier inom området byggvetenskap
  • redogöra för den akademiska forskningsprocessen och forskarens roll i såväl det byggvetenskapliga vetenskapssamhället som samhället i stort
  • reflektera över etiska aspekter kring både forskning och vetenskaplig publicering inom byggvetenskapsområdet
  • reflektera över byggvetenskapsforskningens roll för en hållbar samhällsutveckling, utifrån ekologiska, tekniska, sociala och ekonomiska perspektiv samt jämställdhetsperspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Motsvarande antagningskraven för forskarstudier i byggvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Skriftliga inlämningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3008

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Spross (johan.spross@byv.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggvetenskap gemensamt