Hoppa till huvudinnehållet

FAF3010 Granskning av byggvetenskapliga artiklar 1,5 hp

Kursen genomförs som en enskild inlämningsuppgift som utformas av den forskarstuderandes handledare i samråd med kursansvarig. Uppgiften består normalt av att den forskarstuderande granskar en riktig vetenskaplig tidskriftsartikel, med stöd av handledare.
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3010 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen genomförs som en enskild inlämningsuppgift som utformas av den forskarstuderandes handledare i samråd med kursansvarig. Uppgiften består normalt av att den forskarstuderande granskar en riktig vetenskaplig tidskriftsartikel, eller motsvarande, med stöd av handledare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren:

  • Behärska granskningsprocessen för vetenskapliga tidskriftsartiklar.
  • Kunna utföra ett granskningsuppdrag av en vetenskaplig artikel inom sitt ämnesområde.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagaren ska uppfylla antagningskraven för forskarstudier i byggvetenskaps doktorandprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3010

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggvetenskap gemensamt