FAF3116 Byggkonstruktion för vattenkraftskonstruktioner 2,0 hp

Structural Engineering for Hydropower Constructions

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Vattenkraftens betongkonstruktioner
 • Introduktion/repetition av byggkonstruktionslära
 • Betongmaterial - beståndsdelar, fysikaliska och mekaniska egenskaper
 • Dimensionering av betongkonstruktioner - från osprucken betong till brottgränstillstånd (Stadium I - III)
 • Armering och förspänning av betong
 • Betongens icke-linjära beteende
 • Forskningsprojekt inom konstruktionsteknik för vattenkraften
 • Laboration - experimentella försök av bärförmågan hos slakarmerade och spännarmerade betongbalkar

Lärandemål *

Syftet med kursen är att bredda kunskaperna inom byggkonstruktion för vattenkraftsindustrin hos doktorander med forskningsinriktning mot vattenkraften.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Mekanik, strukturmekanik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tillkännages vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Ansell

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3116

Ges av

ABE/Betongbyggnad

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ingår som en del i Svenskt VattenkraftCentrums (SVCs) forskarskola.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Betongbyggnad