Hoppa till huvudinnehållet

FAF3201 Avancerad byggdynamik, modellering och mätning 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3201 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Beteenden hos konstruktioner påverkade av dynamiska belastningar
 • Dynamisk fordon-struktur interaktion
 • Dynamisk jord-struktur interaktion
 • Grundläggande signalanalys
 • Fältmätningar för kontroll av konstruktioners bärförmåga

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge en djupare inblick i teori och metoder för analys av strukturdynamiska problem samt visa på möjligheterna med att använda modellering och fältmätningar för att bestämma verkligt beteende hos befintliga konstruktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Civilingenjörexamen
 • Grundläggande kurs i finita element teori
 • Grundläggande kurs i strukturdynamik
 • Erfarenhet av programering i MATLAB

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • RAP1 - Projektrapport, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet kan redovisas muntligt eller skriftligt efter överenskommelse med examinator.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3201

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raid Karoumi, 08-790 9084, raid.karoumi@byv.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad