Hoppa till huvudinnehållet

FAF3211 Drift och underhåll av broar och tunnlar, LCC och LCA 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3211 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Andelen befintliga konstruktioner såsom broar, tunnlar och andra anläggningar inom trafik­infra­strukturen ökar hela tiden i relation till det som byggs nytt.

Kursmålen är att ge:

  • Ökad kunskap om system för planering, drift och underhåll av broar och tunnlar och liknade strukturer.
  • Information om managementsystem för broar och tunnlar
  • grundläggande kunskaper om LCC för broar och tunnlar
  • Grundläggande kunskaper om LCA för broar och tunnlar
  • Exempel på användning av kvalificerade system för drift och underhåll baserat på fältmätningar

Lärandemål

Kursens mål är att ge en djupare förståelse för teorier och metoder för planering och genom­förande av effektiva system för drift, underhåll, reparation och uppgradering av befintlig infra­struktur.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper inom konstruktionsteknik på lägst högskoleingenjörsnivå (BSc) samt behörighet till forskarutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Projektrapport, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet kan redovisas muntligt eller skriftligt efter överenskommelse med examinator.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raid Karoumi, raidk@kth.se, 08-790 9084

Övrig information

Kursen ges på engelska eller svenska bero­ende på deltagarnas språkkunskaper.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad