Hoppa till huvudinnehållet

FAF3302 Projekt i byggnadsmaterialteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAF3302 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Självstudier under rådgivning av handledare, innefattande följande delmoment:

  • val av forskningsområde i samråd med examinator
  • litteraturstudie
  • diskussion med examinator eller annan expert
  • skriftlig rapport (10-20 sidor med utvalda referenser)
  • om lämpligt och möjligt, presentation av resultaten vid forskningskonferens 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall doktoranden ha kunskap och erfarenhet om experimentella eller analytiska metoder och deras applikation för att producera forskningsresultat, både i ett bredare perspektiv och inom ett fokuserat område relaterat till avhandlingsarbetet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktoranden ska vara antagen till utbildningen på forskarnivå i ämnet Byggvetenskap, inriktning mot Byggnadsmaterial

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i samråd med handledare och examinator.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Projektrapport, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Wålinder

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3302

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Wålinder (walinder@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsmaterial