Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFAF3303 Forskningsseminarier inom byggnadsmaterialvetenskap och dess tillämpningar 2,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FAF3303 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Enligt överenskommelse med examinator och handledare skall den forskarstuderande, vid ett lämpligt antal tillfällen i seminarieform inom Avdelning Byggnadsmaterials forskargrupp, presentera och diskutera

  • sitt doktorandprojekts forskningsupplägg och grundläggande metodik
  • senaste rön inom sitt forskningsområde med tonvikt på områdets senaste vetenskapliga publicering.

Enligt överenskommelse med examinator och handledare skall den forskarstuderande skriva kortfattade referat för ett lämpligt antal av andra forskarstuderandes presentationer inom samma seminarieserie inom forskargruppen.

En kopia på den forskarstuderandes presentationer och referat kan förslagsvis finnas tillgänglig för granskning på avdelningens gemensamma server.

Lärandemål

  • Visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet.
  • Visa förmåga att diskutera forskningsresultatens inverkan på samhället i stort, särskilt med tanke på en hållbar samhällsutveckling.    

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå inom Byggvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga publikationer och artiklar inom forskningsområdet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Skriftlig och muntlig presentation, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Wålinder

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Wålinder (magnus.walinder@byv.kth.se)

Övrig information

Undervisningsspråk: engelska.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsmaterial