Hoppa till huvudinnehållet

FAF3418 Kvalitetssäkring av en byggnads tekniska funktion 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3418 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad förståelse kring praktiskt använda metoder för kvalitetssäkring av en byggnads tekniska funktion.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • vara orienterad om hur olika typer av testmetoder kan tillämpas för att kvalitetssäkra byggnadens tekniska funktion,
  • kunna behandla fundamentala funktionskrav tillsammans med metoder som står till buds för att göra mätningar av desamma,
  • kunna visa hur dessa tillämpas för att byggnader ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande, och en grundkurs i byggnadsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång, men att söka ny litteratur är en viktig del av kursen. Aktuella standarder är en del av detta.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Projektrapport, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Folke Björk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Denna kurs ersätter F1D5235 Kvalitetssäkring av en byggnads tekniska funktion 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader