Hoppa till huvudinnehållet

FAF3508 Modellering och simulering 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3508 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Efter fullgjord kurs ska studenten ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om följande delmoment avseende energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader:

 • Simulering av inomhusklimat och energisystem i byggnader, möjligheter och begränsningar
 • Olika simuleringsprogram
 • Neutral Model Format (NMF)
 • IDA ICE verktyget (eller motsvarande) för modulär simulering
 • Komponentmodeller i NMF
 • Metoder för visualisering av simulerade och uppmätta värden
 • Utförande och värdering av systemstudier

Lärandemål

Kursens målsättning är att förmedla fördjupade kunskaper inom modellering/simulering av inomhusklimat och energisystem i byggnader. Kursen behandlar:

 • Metoder för modellering av inomhusklimat och energisystem i byggnader
 • Användning av modelleringsverktyget IDA ICE för modulär simulering
 • Systemstudier av byggnaders termiska egenskaper, luftströmning i byggnader samt klimatstyrande installationer
 • Analys av funktionen och energianvändningen hos klimatstyrande installationer

Frågeställningarna behandlas mot bakgrund av det övergripande målet att uppnå hög resurseffektivitet (energi, vatten mm), hög kvalitet på inneklimatet, hög brukarnöjdhet, samt optimal byggnadsprestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande och en grundkurs inom inneklimat/energisystem/installationsteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång och meddelas i kursprogrammet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Muntlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Uppsats, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ivo Martinac

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac (im@kth.se)

Övrig information

Denna kurs ersätter F1D5314 Modellering och simulering 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader