Hoppa till huvudinnehållet

FAF3811 Kort litteraturkurs i transportplanering 4,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3811 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Seminarier om kvalitet i vetenskapliga publikationer
  • Skriftlig analys av olika artiklars vetenskapliga kvaliteter

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren

  • ha utvecklat sin kunskap om och förståelse av forskningslitteratur av särskild betydelse för sina doktorandstudier.
  • kunna analysera vetenskaplig litteratur ur ett kvalitetsperspektiv. Hållbarhetsperspektiv ska kunna identifieras i relevanta fall.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Svara mot kraven att antas till forskarutbildning i transportvetenskap eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ett urval av lämpliga forskningsartiklar eller konferensbidrag att väljas för respektive kursomgång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig analys av en vetenskaplig artikel lämnas in före seminarium.
Aktiv medverkan i seminarier inkl. förberedelse.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3811

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Oskar Fröidh (oskar.froidh@abe.kth.se)

Övrig information

Undervisningsspråk: engelska

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Transportplanering