Hoppa till huvudinnehållet

FAF3901 Avancerad reologi för bituminösa material 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3901 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge ingenjörer och forskare en djup förståelse för bituminösa materials reologi med fokus på metodiker och tillämpningar relevanta inom forskningen. Kursen behandlar basal teori, experimentella metoder och modelleringsstrategier. Praktiska effekter av den senaste forskningen kommer att särskilt framhävas.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

  • analysera flödesbeteendet hos bituminösa material,
  • tillämpa linjära och icke-linjära viskoelastiska teorier för att kvantifiera hur bituminösa materials egenskaper påverkar deras funktion och beteende,
  • tillämpa termomekaniska och viskoelastoplastiska kontinuummodeller för att optimera bituminösa materials beständighet mot uppsprickning,
  • använda datortomografi och bildbaserad modellering för att kvalitativt analysera asfaltsblandningars inre struktur,
  • identifiera lämpliga experimentella tekniker för att bestämma elastiska, viskoelastiska och viskoplastiska egenskaper hos bindemedel och blandningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjör eller master inom väg- och vattenbyggnad eller motsvarande, med kurser i vägteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen kommer att anvisas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete med muntlig presentation, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro på minst 80% av kursaktiviteterna krävs.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Denis Jelagin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Denis Jelagin (denis.jelagin@abe.kth.se)

Övrig information

Undervisningsspråk: engelska

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsmaterial