Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Genom seminarier och litteraturstudier introducerar denna kurs doktorander till hur fjärranalys och digital bildbehandling har utvecklats under de senaste decennierna. Specifika ämnen kommer att fastställas beroende på instruktörernas expertis och studenternas forskningsintressen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FAG3100 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Litteraturstudier i större fjärranalystidskrifter (t.ex. Remote Sensing of Environment, IEEE TGRS, IEEE JSTARS, International Journal of Remote Sensing) och konferenser (t.ex. IGARSS, Int. Symposium on Remote Sensing of Environment, osv). Seminarier och rapporter (veckovis).

Efter kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för stora forskningsframsteg inom avancerad fjärranalys
  • redogöra för viktiga forskningsmetoder inom avancerad fjärranalys
  • identifiera nyckelapplikationer som utvecklats i avancerad fjärranalys
  • identifiera framtida forskningsfrågor inom avancerad fjärranalys

Lärandemål

Genom seminarier och litteraturstudier introducerar denna kurs doktorander till hur fjärranalys och digital bildbehandling har utvecklats under de senaste decennierna. Specifika ämnen kommer att fastställas beroende på instruktörernas expertis och studenternas forskningsintressen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AG1321 Fjärranalysteknik eller liknande

AG2413 Digital Bildbehandling eller liknande

Rekommenderade förkunskaper

AG1321 Fjärranalysteknik eller liknande

AG2413 Digital Bildbehandling eller liknande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Större fjärranalystidskrifter och konferensbidrag.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Yifang Ban

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3100

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yifang Ban 08-7908648 yifang@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geoinformatik