Hoppa till huvudinnehållet

FAG3106 Avancerad fjärranalys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51093

Rubriker med innehåll från kursplan FAG3106 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1) Jordobservation, stordata

2) Förhandsbehandling av bilder

3) Avancerad bildanalys

4) Avancerad bildklassificering

5) Detektering av digital förändring

6)  Analys av stora datamängder från jordobservation

7)  Tillämpningar av fjärranalys

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en övergripande översikt över sofistikerade tekniker för att förvärva fjärranslutna data, state-of-the-art algoritmer för bildbehandling och analys samt verkliga applikationer för fjärranalys inom olika områden som stadsplanering, miljöövervakning och naturresurshantering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AG1321 Fjärranalysteknik eller likvärdig kurs.

AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar eller likvärdig kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective (4th Edition)

Multitemporal Remote Sensing: Methods and Applications

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

LAB1 - Laborationsmoment, 3.0 hp, betygsskala: P/F

PRO1 - Projektmoment, 4.5 hp, betygsskala: P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yifang Ban yifang@kth.se

Övrig information

Kursen ersätter den tidigare kursen F1N5510 Kunskapsbaserad fjärranalys 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geoinformatik