FAG3167 Individuell läskurs i urbana och regionala studier 7,5 hp

Individual Literature Course in Urban and Regional Studies

Kursen syftar till fördjupning inom ett specifikt forskningsområde med anknytning till urbana och regionala studier.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ett individuellt, av examinator och handledare godkänt urval av forskningsartiklar och annan vetenskaplig litteratur.

Lärandemål *

Kursen syftar till fördjupning inom ett specifikt forskningsområde med anknytning till urbana och regionala studier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • HEM1 - Hemuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig examination i form av PM/uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Andrew Karvonen

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3167

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrew Karvonen (apkar@kth.se)

Övrig information

Skriftlig examination i form av PM/uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier