FAG3171 Etnografiska studier av rum och plats 3,0 hp

Etnography of Space and Place

 Fältarbets-övningar

- Paper (inlämningsuppgift)

- Interaktiva workshopdiskussioner

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 Fältarbets-övningar

- Paper (inlämningsuppgift)

- Interaktiva workshopdiskussioner

Lärandemål *

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- Använda sig av etnografiska metoder för att studera fenomen relaterade till rum och plats

- Presentera erfarenhets-nära skildringar av situerat vardagsliv som samtidigt tar i beaktande makroprocesser såsom globalisering och nya urbana ordningar.

- Visa en föreståelse för de varierade sätt genom vilka samtida upplevelser av urbana rum och platser medieras.                     

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Low, Setha (2009) “Towards an Anthropological Theory of Space and Place.”  Semiotica 175(1/4): 21-37.

Low, Setha (2010) “On the plaza: The politics of public space and culture”. University of Texas Press.

Richardson, Miles (2003,1984) “Being-in-the-market versus being-in-the-plaza: Material Culture and the Construction of Social Reality in Spanish America. In Anthropology of Space and Place, S. Low and D. Lawrence-Zuiga, eds. Malden and Oxford: Blackwell.

Ingold, Tim (2004) “Culture on the Ground: The World Perceived Through the Feet.”  Journal of Material Culture 9:3, 315-340.

Mitchell and Staeheli (2006) “Clean and Safe? Property Redevelopment, Public Space, and Homelessness in Downtown San Diego.” In Setha Low and Neil Smith, eds.  The Politics of Public Space. New York: Routledge

Harms, Erik (2012) “Beauty as Control in the New Saigon.” American Ethnologist 39(4):735-750.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig examination (seminariepaper) och aktivt deltagande i workshop

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonathan Metzger

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonathan Metzger jonathan.metzger@abe.kth.se 08-7907905

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier