Hoppa till huvudinnehållet

FAG3172 Vetenskaplig kommunikation i planeringsforskning 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG3172 (VT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 Interaktiva workshops

- Individuella uppgifter

- Personlig handledning

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- Ha en översikt av utbudet av vetenskapliga tidskrifter inom ämnesområdet

- Analysera de publikationsmöjligheter som finns inom ämnesområdet som ett underlag för en publikationsstrategi

- Bereda och skicka in en artikel för review i en relevant vetenskaplig tidskrift

- Förbereda och hålla en presentation på en vetenskaplig konferens baserad på den inskickade artikeln

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges i kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemuppgift, Hem1, 7.5

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3172

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonathan Metzger jonathan.metzger@abe.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier