Hoppa till huvudinnehållet

FAG3183 Projektkurs i urbana och regionala studier 10,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG3183 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till doktorander i urbana och regionala studier. Den görs som ett projektarbete. Arbetet bör innehålla element såsom målformulering, datainsamling, presentation och diskussion eller analys av resultaten. Ett exempel på ett relevant projekt kan vara ett forskningsprojekt som utförs för en myndighet eller ett företag och presenteras i en användaranpassad rapport.

Projektarbetet bör normalt vara avskilt från doktorandens avhandlingsarbete. Om projektarbetet och doktorandarbetet överlappar, bör det tydligt förklaras hur. Projektet kan utföras tillsammans med andra. Om så sker ska doktorandens och andras bidrag beskrivas tydligt. Projektarbetet skall motsvara 265 timmar heltidsarbete.  Arbete som överlappar med doktorandarbetet och arbete som utförts av andar medarbetare i projektet ska inte ingå i den tiden.

Lärandemål

Kursens mål är att ge fördjupade insikter i ämnen av relevans för urbana och regionala studier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

ingen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3183

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Westlund (hans.westlund@abe.kth.se)

Övriga föreskrifter

Kursen är i första han öppen för doktorander i Urbana och regionala studier.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier