Hoppa till huvudinnehållet

FAG5130 Satellitbaserad positionering 7,5 hp

Efter kursen ska studenten kunna:

- Förstå i detalj algoritmer och databehandlings steg nödvändiga för att estimera en position baserad på GPS / GNSS data

- Förstå felkällor relaterade till positionering med GPS / GNSS, och de vanligaste modellerna och algoritmer som används för att kompensera för felen

- Förstå och förklara principen för lösning av ambiguities

- Förstå och förklara olika metoder för positionering med GPS / GNSS

- Förstå och förklara skillnaden mellan single point positioning (SPP) och precise point positioning (PPP)

- Implementera Matlab-skript som krävs för att estimera en position från GPS / GNSS-kod och fas data

Under kursen ska studenten utveckla nödvändiga rutiner i Matlab för att estimera positioner från GPS-kod och fasdata. Studenten måste besvara ett antal frågor som rör olika felkällor, modellering av felkällor, olika positioneringstekniker samt løsning av ambiguties. För att ge svar på frågorna måste studenten skriva relevanta skript i Matlab.

Svaren på fråger, tillsammans med dokumentation av kjällkod som används, måste skriva samman i en rapport för bedömmning av läraren.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG5130 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Under kursen ska studenten utveckla nödvändiga rutiner i Matlab för att estimera postioner från GPS-kod och fasdata. Studenten måste besvara ett antal frågor som rör olika felkällor, modellering av felkällor, olika positioneringstekniker samt lösning av ambiguties. För att ge svar på frågorna måste studenten skriva relevanta skript i Matlab.

Svaren på frågorna, tillsammans med dokumenten av källkod som används, måste skrivas samman i en rapport för bedömning av läraren 

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Förstå i detalj algoritmer och databehandlings steg nödvändiga för att estimera en position baserad på GPS / GNSS data
  • Förstå felkällor relaterade till positionering med GPS / GNSS, och de vanligaste modellerna och algoritmer som används för att kompensera för felen
  • Förstå och förklara principen för lösning av ambiguities
  • Förstå och förklara olika metoder för positionering med GPS / GNSS
  • Förstå och förklara skillnaden mellan single point positioning (SPP) och precise point positioning (PPP)
  • Implementera Matlab-skript som krävs för att estimera en position från GPS / GNSS-kod och fas data

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskap om principerna för GPS / GNSS positionering, erfarenhet med insamling och behandling GNSS-data, kunskap om minsta kvadraters utjämning på nivå svarande til M.Sc.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap om principerna för GPS / GNSS positionering, erfarenhet med insamling och behandling GNSS-data, kunskap om minsta kvadraters utjämning på nivå svarande til M.Sc.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hofmann-Wellenhof, Bernhard, Lichtenegger, Herbert, Wasle, Elmar, 2008. GNSS – Global Navigation Satellite Systems. Springer, Wien, New York.

Aktuella artiklar om precise point positioning (PPP) och lösning av ambiguities.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Bedömning av skriftlig rapport och matlab skript.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG5130

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Anna Jensen anna.jensen@abe.kth.se 08-7907353

Övrig information

Kurslitteratur:

Hofmann-Wellenhof, Bernhard, Lichtenegger, Herbert, Wasle, Elmar, 2008. GNSS – Global Navigation Satellite Systems. Springer, Wien, New York.

Aktuella artiklar om precise point positioning (PPP) och lösning av ambiguities

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geodesi och satellitpositionering