Hoppa till huvudinnehållet

FAH3003 Avancerade informationsystem för resenärer 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3003 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Tillhandahållande av trafikinformation är en av de tidigaste tillämpningar av ITS. Ett antal system och demonstrationsprojekt har föreslagits och demonstrerats  (tex TRAVTEK, Avance, AUTOGUITE, ALOSCOUT, VICS, EASYWAY, WISETRIP, In-Time, MOBITRANS etc)

Viktiga ämnen relaterade till dessa system som kommer att behandlas genom presentationer, recensioner, gästföreläsare och grupparbeten är:

 1. Introduktion till reseinformationssystem, historia och nuvarande status
 2. Modeller och algoritmer för generering av tillförlitlig trafikinformation
 3. Datainsamlinsteknologi
 4. Informationsspridning teknik
 5. Detaljerad genomgång av systemen och deras principer
 6. Användarnas acceptans och därmed relaterade problem
 7. Affärsmodeller och genomförande
 8. Trender och framtida inriktningar i reseinformationssystem

Lärandemål

Kursen kommer att granska forskningsläge (State of the art) och framställa reseinformationsystemen. man kommer att fokusera på:

 1. de viktigaste utmaningarna avseende teknik och implementering avseende avancerade reseinformationssytem.
 2. att sammanställa resultaten från litteraturen och erfarenheter från hela världen
 3. att föreslå alternativa framtida utformningar

Efter kurser ska deltagarna kunna:

 • beskriva typiska reseinformationstjänster och tillämpningar
 • diskutera tekniska aspekter av reseinformationssystemen
 • beskriva möjligheter och begränsningar av befintliga metoder
 • utveckla och utvärdera alternativa systemutformningar och affärsmodeller

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Huvudmålgruppen är doktorander i den nationella forskarskolan för ITS. Andra studenter med ett intresse av ITS är också välkomna.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relaterad litteratur kommer att delas ut under mötena.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Uppsats, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Deltagarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • slutrapport (tekniska aspekter, organisation, struktur och fullständighet
 • presentation
 • närvaro och aktivt deltagande i diskussioner vid alla möten

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Näsman

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Transportplanering

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Albania Nissan, albania.nissan@abe.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Transportplanering