Hoppa till huvudinnehållet

FAH3459 Modeller- osäkerhet i modellering 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3459 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till matematiska modeller och osäkerhet vid modellering. Olika typer av modeller behandlas och valideras. Olika slag av osäkerheter belyses. Kursen behandlar modellering inom ett antal ämnesområden och behandlar bland annat osäkerheten i ingångsdata, modellparametrarnas osäkerheter och osäkerheter i modellstrukutren samt hypotesprövning under osäkerhet. Kursen behandlar vidare stokastisk- och deterministisk simulering samt olika typer av nätverk däribland neurala närverk. Tillämpningar på olika ämnesområden kommer att analyseras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • förstå vad det innebär att modelera ett fenomen och kunna redogöra för olika typer av modeller.
 • kunna redogöra för olika tekniker för att utvärdera modeller.
 • förstå och skatta osäkerheten i valda modeller.
 • utifrån valda modeller testa lämpliga hypoteser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Genomgången grundläggande högsskolestudie.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fastställs i överenskommelse med de studerande beroende på deras intresseområde.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  P/F

  Övriga krav för slutbetyg

  Tentamen 3.0 Hp

  Inlämningsuppgift 4,5 Hp

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Per Näsman

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Fastighetsekonomi och finans

  Huvudområde

  Denna kurs tillhör inget huvudområde.

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Per Näsman, 08-790 7530

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans