Hoppa till huvudinnehållet

FAH3460 Transportvetenskapliga frågeställningar del 1 3,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3460 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En serie föreläsningar som täcker det breda området transportvetenskap. Deltagande i vetenskapliga seminarier inom transportvetenskap som ges på KTH. Deltagande i nationella och internationella konferenser.

Lärandemål

Kursen skall hjälpa doktorander att relatera sin forskning till det breda området transportvetenskap. Studenterna får en bred kunskap genom översiktsföreläsningar och insikter i mer specifika frågeställningar genom att agera i olika roller på seminarier (presentatör, opponent, deltagare).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning inom transportvetenskap eller närliggande ämnen med fullgjord inledande litteraturstudie eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs inför varje kursomgång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

DEL1: Deltagande i översiktsföreläsningar.

SEM1: Seminariepresentation, opposition, deltagande.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Erik Jenelius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAH3460

Ges av

ABE/Transportplanering

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Jenelius (erik.jenelius@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Transportplanering