Hoppa till huvudinnehållet

FAH3461 Samhällsekonomi och transporter 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3461 (VT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eliasson, J., CBA walk through, Kompendium

Small, K.A., and Verhoef, E.T., 2007, The Economics of Urban Transportation, Second Edition.

Hensher, D.A., and Button, K.J., 2000, Handbook of Transport Modelling, Elsevier.

Winston, C., "Conceptual developments in the economics of transportation: An interpretive

survey", Journal of Economic Literature XVIII(1), 1985, 57-94.

Button, K.J., 2010, Transport Economics, third edition Edward Elgar, Cheltenham, UD, Northampton, Mass. 2010.

Quinet, E. and R. Vickerman (2004), Principles of Transport Economics, Cheltenham and Northampton, Mass: Edward Elgar

Selected paper

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb FAH3461

  Ges av

  Huvudområde

  Denna kurs tillhör inget huvudområde.

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Anders Karlström, amail@kth,se

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Transport och systemanalys