Hoppa till huvudinnehållet

FAH3467 Litteraturkurs i transportsystem, större kurs 15,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3467 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Doktoranden tillgodogör sig genom självständiga studier en av huvudhandledaren anvisad litteratur i form av vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel och annt material.

Lärandemål

Doktoranden skall fördjupa sig inom en speciell forskningslitteratur relevant för dennes studier på forskarnivå.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppfyller kraven för antagning av studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anvisas separat för varje enskild kurs.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Rapport, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen utformas så att examinatorn kan övertyga sig om att doktoranden har tillgodogjort sig hela kursinnehållet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Karlström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Transport och systemanalys

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Karlström, amail@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Transport och systemanalys