Hoppa till huvudinnehållet

FAH3471 Spelsimulering och participativ simulering för forskning och utveckling 15,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3471 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Användningen av spelmetodik inom forskning och design växer snabbt som ett framgångsrikt svar på behovet av metoder som införlivar flerpartsperspektiv med ämnesöverskridande- och multiskalproblem. Inom denna kurs, diskuterar och sammanfattar vi litteraturen av den första vågens mjukvarumetodik från början av 1970-talet fram till den nya vågen från förra decenniet. Både digitala och analoga metoder diskuteras. Som en del av kursen kommer studenterna att göra en spelbar prototyp av en spelsimulering.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Differentiera mellan spelifiering, spelsimulering och underhållningsspel. 
 • Bedöma vilka problem som kan uppstå i en spelsimulering.
 • Förstå och kunna skilja på spelsimulering för utbildning, design, beslutsfattande och hypotesprövning.
 • Förstå begränsningar inom spelsimulering och dess giltighetskrav.
 • Identifiera beståndsdelarna i en spelsimulering.
 • Förstå processen för att bedriva spelsessioner, de olika stegen, roller, spelare och observatörer i spelsessioner.
 • Förstå insamling och analys av data från spelsessioner för forskningsändamål.
 • Göra utkast till konstruktionsspecifikationerna för en spelsimulering.
 • Vara en bidragande deltagare i ett speldesignteam.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet för forskarstudier samt beprövad erfarenhet av modellering, simulering eller spelsimulering, till exempel från en tidigare kurs eller praktisk erfarenhet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Kapitel från böcker av Richard D. Duke och Raser
 • Urval av artiklar specifikt för denna kurs
 • Urval av artiklar av särskilt intresse för doktoranden

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

Ingen information tillagd

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig uppsats om spelsimulering som är relevant för egna doktorandstudier. Avslutad spelsimuleringsprototyp.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sebastiaan Meijer

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Transportplanering

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Transportplanering