Hoppa till huvudinnehållet

FAI3001 Bostadsekonomi 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAI3001 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • Bostadsfinansiering.
 • Betydelsen av olika upplåtelseformer.
 • Bestämningsfaktorer för pris och hyra.
 • Sambandet mellan makroekonomiska faktorer och bostadsmarknaden.
 • Bostadsbyggandet.
 • Ekonomiska modeller av segregation på bostadsmarknaden.
 • Beskattning av bostäder.
 • Bostadspolitik.

Lärandemål

Syftet med kursen är att presentera ett antal aktuella forskningsområden inom bostadsekonomi.

Mål för kursen är att:

 • Få en djupare kunskap om grundläggande frågor i bostadsekonomi.
 • Kunna beskriva och förklara logiken bakom olika åsikter om bostadspolitik.
 • Veta vilka de huvudsakliga kontroversiella frågorna inom bostadsekonomi är.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar och rapporter beslutade en månad före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • RAP1 - Rapport, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Presentation av artiklar och skrivna termpaper.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Wilhelmsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3001

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Lind, hans.lind@abe.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans