Hoppa till huvudinnehållet

FAI3007 Ekonomiska cykler på fastighets- och finansmarknader 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAI3007 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Fastighetscykler
 • Finansiella cykler
 • Konjunkturcykler
 • Tillgångsbubblor och finansiella kriser
 • Värdering av reala och finansiella tillgångar
 • Ekonomisk tillväxt
 • Penning- och finanspolitik
 • Reglering och statlig intervenering på fastighets- och finansmarknader
 • Makroekonomiska prognoser

Lärandemål

Kursen syftar till att ge kursens studenter teoretiska och empiriska verktyg för att forska om interaktionen mellan fastighetscykler, finansiella cykler och konjunkturcykler. Efter avslutad kurs ska studenterna ha god kunskap om orsakerna till fluktuationer på bostadsmarknader, kommersiella fastighetsmarknader, finansmarknader och samhällsekonomin i stort. Dessutom kommer studenten att kunna analysera eventuella policyåtgärder som kan påverka förekomsten av fluktuationer på fastighetsmarknader. Under denna kurs kommer studenterna att få kunskap om statistiska metoder för att analysera några vanligen förekommande multivariata linjära och icke-linjära tidsserieekonometriska metoder. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nonlinear Time Series Analysis, by Ruey S. Tsay och Rong Chen. WILEY

Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications, av Ruey S. Tsay. WILEY

Macroeconomics, Global Edition, by Stephen D. Williamson. Pearson.

Utvalda vetenskapliga artiklar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Han-Suck Song

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3007

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans