Hoppa till huvudinnehållet

FAI3027 Forskning och teoribildning inom företagsekonomi 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAI3027 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är indelad i fem huvudsakliga forskningsområden inom företagsekonomin, med dess viktigaste teorier. Dessa områden är; accounting, entreprenörskap, marknadsföring, organisation och strategic management

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå och redogöra för de centrala teorierna inom företagsekonomins olika delområden. Vidare ska deltagarna kunna analysera de olika teorierna i förhållande till varandra. Kursdeltagarna ska också muntligen och skriftligen kunna analysera och presentera de olika teorierna och deras relevans för den egna forskningen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är öppen för deltagare som är antagna till forskarstudier inom företagsekonomi, eller intilliggande forskningsfält.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

För varje forskningsområde har ett antal centrala verk valts ut som representerar kärnan inom detta område. Kurslitteraturen till varje delområde består av 7-8 artiklar i internationella tidskrifter. Litteraturen meddelas vid kursstart och återfinns i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inkämningsuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system