Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFAI3101 Kvalitativa metoder inom samhällsbyggnadsområdet 4,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FAI3101 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet kan sammanfattas i följande punkter:

  • Distinktionen kvalitativ–kvantitativ metod.
  • Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativa metoder.
  • Metoder för insamling av data.
  • Kvalitetskriterier i kvalitativa arbeten.
  • Teoribildning.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att möjliggöra fördjupad kunskap om olika kvalitativa forskningsmetoder, om hur de används, samt om metodernas möjligheter och begränsningar.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av litteraturstudier och uppsats-skrivning. Den närmare inriktningen av studierna bestäms gemensamt av kursledning och kursdeltagare. Ett antal frågeställningar rörande kvalitativa metoder ska studeras, analyseras och redovisas i en uppsats. De frågeställningar som behandlas ska relateras till kursdeltagarnas egna forskningsprojekt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade forskarstudier inom samhällsbyggnadsområdet (management, ekonomi och juridik).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen består bl.a. av en grundbok om kvalitativ metod och vetenskapsteori. Därutöver ingår vetenskapliga artiklar inomämnesområdet. Som en del av uppgiften ska kursdeltagarna ocksåsjälva söka relevant litteratur (artiklar, rapporter och böcker).

Kurslitteraturen beslutas och meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap