Hoppa till huvudinnehållet

FAI3104 Deltagande, analys och utvärdering av licentiatseminarier och disputationer 4,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAI3104 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består i att deltagarna närvarar vid licentiat-seminarier respektive disputationer. Kursdeltagarna ska delta vid minst fem tillfällen, vilka bör innefatta båda typerna av offentliga granskningar.

Vidare ska deltagarna för vart och ett av tillfällena göra en skriftlig analys och utvärdering samt under ett seminarium följa upp förlopp, meningsutbyten och diskussioner mellan granskare/opponent och respondent.

Lärandemål

Det övergripande kursmålet är att deltagarna ska få kunskap och färdigheter som underlättar
förberedelserna inför den offentliga granskningen/opponeringen vid licentiat-seminarium och
disputation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade forskarstudier inom forskarutbildningsämnena Fastigheter och byggande eller Företagsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur beslutas och meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg: Godkänt deltagande, skriftlig analys samt seminarieuppföljning vid minst fem tillfällen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3104

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Ekbäck

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap