FAI3205 Projektkommunikation: forskning och reflektion 7,5 hp

Advanced Issues in Project Communication

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen bygger på seminarier i kombination med individuellt arbete och omfattar forskningsområdets vetenskapliga grund, dess utveckling och aktuell forskning nationellt och internationellt inom området. 

Lärandemål *

Efter kursen ska deltagarna:

  • Visa kännedom om forskningsområdets vetenskapliga grund och dess utveckling.
  • Visa kännedom om aktuell nationell och internationell forskning inom området.
  • Visa förmågan att sätta den egna forskningen i ett nationellt och internationellt sammanhang. 

Kursupplägg

Seminarier i kombination med individuellt arbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar.

Kurslitteraturen meddelas innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt på kursen ska deltagaren ha visat aktivt deltagande i seminarier (minst 80 % närvaro) och nått godkänt på litteraturreflektioner.  

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tina Karrbom Gustavsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning