Hoppa till huvudinnehållet

FAI3302 Kriminologiska teorier för planerare: en läskurs 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAI3302 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra delar. Den första delen introducerar några grundläggande begrepp inom kriminologi och miljöns roll för brott samt hur brottsligheten har studerats och för närvarande analyseras (fokuserat på olika typer av data/information). Den andra delen ger en översyn av makro-och mikroteorier som relaterar till brott och samhället, såsom anomiteori, aggressionteori, rational choice theori, och subkulturteori. Den tredje delen ägnas helt åt teorier som fokusera på miljö och brott, nämligen social desorganisation theory, rutinaktivitetsteorin, defensible space theory  och Situational Action theory. Slutligen, i den sista delen av kursen, granskas kortfattat teorier om brottsprevention med fokus på situationsbaserat brottsförebyggande.

Huvudläraren träffar deltagarna 4 gånger i enlighet med kursinnehållets beskrivning ovan.

Kursen kommer att omfatta informella föreläsningar (15-30 minuter som förbereds och framförs av en deltagare, förutom den första dagen på kursen) och följs av diskussion i hela gruppen. Föreläsningar kommer att baseras på kurslitteraturen. Diskussionerna kommer att hjälpa deltagarna att lära sig att tänka kritiskt om dessa teorier och deras tillämpning.

En uppgift per möte är en grundläggande förutsättning för att uppnå lärandemålen för kursen. Anvisningar för det första mötet ges i förväg av läraren.

Kursen genomförs som ett seminarium kring diskussioner gällande gemensamma ämnen inom kriminologi. Eftersom kursen är organiserad kring läsning, reflexion och diskussion utgör närvaro och förberedelser primära kurskrav.

Lärandemål

Målet med denna kurs är att göra planerare medveten om (1) ursprunget till kriminologi och (2) aktuella teorier som ägnas åt miljöns roll för brott orsakssamband. Kriminologi handlar om att förstå orsakerna till brott, och i den här kursen, studenten ska undersöka några av de mest inflytelserika förklaringarna till kriminellt beteende och de miljömässiga förutsättningar under vilka de inträffar. Fokus ägnas åt sambandet mellan brottslighet och den fysiska och sociala miljön, det ekologiska sammanhanget för brottslighet, dynamiken i tid och relationen till stadens kriminogena förhållanden, samt tillämpningen av kriminologiska teorier för att förebygga brott .

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 1. Förstå de viktigaste miljömässiga kriminologiska förklaringarna för brottslighet.
 2. Identifiera karaktären för olika typer av brottslig verksamhet och miljöns roll för deras orsakssamband.
 3. Kunna utnyttja kriminologiska teorier för att förklara brottsligheten som del i deras egna forskning område.
 4. Kunna kommunicera effektivt om kriminologiska teorier och
 5. kritiskt bedöma dem som förklaringar för brott och brottsförebyggande åtgärder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Regelbunden närvaro och att hålla deadline för uppgifter.

För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro och utförandet av följande aktiviteter:

 1. Skicka in kursuppgifter.
 2. Presentera en kort föreläsning.
 3. Skriv en slutlig uppsats om 7000 ord baserat på tillämpningen av kriminologiska teorier till studenternas forskning ämnesområde / studieobjekt. Eleverna måste inkludera relevant material som har diskuterades i klassen samt andra källor.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Vania Ceccato

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3302

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vania Ceccato (vania.ceccato@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier