Hoppa till huvudinnehållet

FAK3123 Miljöns humaniora 7,5 hp

Studenterna ska kunna diskutera och använda de senaste metodologiska och teoretiska verktygen inom miljöns humaniora. Med utgångspunkt i förståelsen av milijöns humaniora som ett post (eller anti-) disciplinärt fält uppmuntras studenterna att tänka över de disciplinära gränserna för att kunna angripa samtidens miljömässiga och sociala utmaningar.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAK3123 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Globala miljöförändringar, exempelvis klimatförändring, "land degradation", sjunkande biodiversitet, brist på färskvatten, förgiftning och energibrist, innebär samtida utmaningar och viktiga uppgifter inte bara för naturvetare och samhällsvetare utan även för humanister. Miljöns humaniora är ett nytt akademiska forskningsfält som har sitt ursprung i ett växande engagemang kring globala miljöförändringar det senaste decenniet. Tidigare dominerades forskning om globala miljöförändringar av naturvetenskap, ekonomi, samhällsvetenskap och tekniska- och problemlösande ansatser. Detta relativt nya och snabbt växande fält karaktäriseras istället av bidrag från en mängd discipliner inom humaniora, såsom historia, literaturvetenskap, filosofi, kulturstudier, religionsvetenskap, konst, arkitektur och lingvistik. Dessa forskare undersöker hur mänskligheten, människan och hennes agerande kan förstås i människans tidsålder - antropocene - då hennes avtryck satt geologiska spår (Crutzen and Stoermer, 2000).

Häri ingår att diskutera fundamentala begrepp som "natur" och det "mänskliga" och att undersöka människans relation till och omvandling av sin naturliga och byggda miljö. Kursen undersöker särskilt hur dessa relationer och denna omvandling medieras genom kultur och värderingar som kan skapa både destruktiva och hållbara framtider.

Lärandemål

Studenterna ska kunna diskutera och använda de senaste metodologiska och teoretiska verktygen inom miljöns humaniora. Med utgångspunkt i förståelsen av milijöns humaniora som ett post (eller anti-) disciplinärt fält uppmuntras studenterna att tänka över de disciplinära gränserna för att kunna angripa samtidens miljömässiga och sociala utmaningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är öppen för forskarstuderande och masterstudenter som arbetar inom någon disciplin inom miljöns humaniora, såsom miljöhistoria, ekokritik, politisk ekologi, antropologi, geografi, filosofi, genusvetenskap, STS, kulturteori, postkoloniala studier, religionsvetenskap och musie- och "heritage" studier.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är öppen för forskarstuderande och masterstudenter som arbetar inom någon disciplin inom miljöns humaniora, såsom miljöhistoria, ekokritik, politisk ekologi, antropologi, geografi, filosofi, genusvetenskap, STS, kulturteori, postkoloniala studier, religionsvetenskap och musie- och "heritage" studier.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Marco Armiero

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö