Hoppa till huvudinnehållet

FAK3130 Resurser och miljö i ett modernt historiskt perspektiv 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAK3130 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller tio seminarier om vardera två timmar, där texter diskuteras och olika historiska analyser gås igenom. Förberedelse inför seminarierna består i skriftliga reflektioner av texterna. Godkänt betyg kräver både skriftligt och muntligt deltagande i kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:-beskriva hur mineraler, vatten, och geomorfologiska egenskaper har konstruerats som resurser och har cirkulerat genom regionala och globala marknadssystem,-analysera hur politiska kontexter har påverkat resursutvinning, -förklara hur teknologi har satts in för att främja politiska och ekonomiska mål kopplat till resursutvinning och cirkulering,-beskriva hur materiella arv från resursutvinning har påverkat vissa fysiska och politiska tillstånd, och granska olika vetenskapliga forskningsmetoder med hänsyn till detta,-kritiskt granska det historiografiska lägetkring resursutvinning och resurscirkulation

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig är den som genomgår doktorandutbildning inom ett ämne som är relaterat till historiska studier av miljö, teknik, politik, vetenskap, industri eller ett annat relevant fält. 

Rekommenderade förkunskaper

Behörig är den som genomgår doktorandutbildning inom ett ämne som är relaterat till historiska studier av miljö, teknik, politik, vetenskap, industri eller ett annatrelevant fält. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen innefattar böcker och artiklar som på olika sätt exemplifierar olika metodologiska och historiografiska ansatser inom historia.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att en student skall godkännas måste han eller hon delta aktivt i alla seminarer och lämna in alla skriftliga uppsatser.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3130

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peder Roberts, pwrobert@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö