Hoppa till huvudinnehållet

FAK3142 Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FAK3142 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs utvecklar teman och resonemang som presenterats i FAK3139 Introduktionskurs i forskningsetik. Tyngdpunkten kommer att läggas på de problemställningar som kursdeltagarna väljer som ämne för sin självständiga projektuppgift.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska doktoranden självständigt kunna:

   - beskriva och diskutera forskningsetiska problem inom det egna forskarämnet

   - ge en nyanserad framställning av olika möjliga förhållningssätt till specifika forskningsetiska problem

   - analysera och diskutera etiska argument i relation till dessa förhållningssätt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

INL1 -  Inlämningsuppgift, 3,0 hp

TEN1 - Tentamen, 1,5 hp,

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3142

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Övrig information

För att ansöka till kursen, fyll i formuläret som finns tillgängligt på denna länk: https://www.kth.se/form/fak3142-advanced-course-in-research-ethics

 

OBS! Denna kurs ersätter F1N5119 Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Filosofi